Dirigent a sbormistr

Michal Vajda

Dirigent a sbormistr

Dirigentem a sbormistrem Českého akademického sboru je MgA. Michal Vajda. Jeho hudební počátky jsou velmi úzce spojeny s Holešovským dětským sborem – Moravské děti, kde od roku 1998 se stal jeho hlavním sbormistrem a uměleckým vedoucím. S tímto tělesem hudebně i dirigentsky vyrostl a získal řadu ocenění na mezinárodních festivalech a soutěžích.

Hudební studia započal na Církevní konzervatoři v Kroměříži v oboru Hra na varhany u MgA. Tomáše Thona, jednoho z předních výkonných varhaníků současnosti. Dále pokračoval studiem oborů Duchovní hudba a Dirigování sboru na JAMU v Brně. Jako žák doc. Josefa Pančíka, dlouholetého sbormistra sboru Národního divadla Brno (NdB), získal během studií vedle profesionální dirigentské erudice i cenné poznatky a zkušenosti v problematice školení pěveckého hlasu, hudební režie či kompozice. Jako sbormistr dlouhodobě spolupracoval se sborem Církevní konzervatoře v Kroměříži (dnešní Konzervatoř Evangelické akademie Olomouc), s dětským sborem Kantiléna působícím při Filharmonii Brno, se sborem Národního divadla Brno a účastnil se také řady sbormistrovských kurzů pořádaných každoročně NIPOS-ARTAMA Praha či mnoha kurzů zaměřeným ryze na interpretaci gregoriánského chorálu.

Hlavní výbor Unie českých pěveckých sborů mu v roce 2007 udělil za mimořádné úspěchy Cenu Sbormistr-junior a v roce 2016 Cenu Ferdinanda Vacha.

Michal Vajda je také dlouholetým členem Hudební komise Unie českých pěveckých sborů, je pravidelně zván do odborných porot domácích i mezinárodních soutěží.